Історія кафедри

Кафедру електричних машин та апаратів засновано у лютому 2004 року. Кафедру очолив ректор університету, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук; Дійсний член Польського товариства застосування електромагнетизму та Міжнародного інституту електриків і електронників (США), Загірняк Михайло Васильович. На початку створення кафедра мала назву «Електротехніка».

Підготовку студентів та науково-дослідну роботу кафедри здійснює її колектив у складі: д.т.н., проф. – 2 чол.; к.т.н., доц. – 4 чол.; доц. – 1 чол.; ст. викл. – 2 чол., асист. – 1 чол. Організацію навчального процесу забезпечує допоміжний персонал у складі 2 чол.

З моменту створення кафедри зусилля професорсько-викладацького складу зосереджені в основному на становленні навчального процесу, розробці навчально-методичної документації, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри. Зокрема, викладачами кафедри розроблені програмні продукти та нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютеризації.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України університету надано ліцензію на провадження освітньої діяльності підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні машини і апарати».

Окрім того, кафедра забезпечує виконання:

 • програми післядипломної освіти шляхом підготовки докторів і кандидатів наук через докторантуру й аспірантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • програм формування професорсько-викладацького складу кафедри;
 • програм методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів;
 • науково-дослідних робіт в галузі електромеханіки.

Вперше в історії Кременчука та КрНУ ім. М.Остроградського на базі кафедри електричних машин і апаратів та спеціалізованої вченої ради К 45.052.01 (створеної у 2003 році) відкрито у 2010 році спеціалізовану вчену раду Д 45.052.01, якій надано право проводити захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.09.01 – «Електричні машини і апарати» та 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Завдяки цьому, кафедра має змогу проводити підготовку від абітурієнта до доктора наук. Головою спеціалізованої вченої ради є завідувач кафедри ЕМА професор Загірняк М.В. За період з 2003 до 2013 року проведено захист 21 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація.

З метою оптимізації навчально-виховної та наукової роботи кафедра ЕМА підтримує творчі зв`язки та переймає досвід провідних наукових установ і вищих навчальних закладів, зокрема: Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «ХПІ», Донецький державний технічний університет, Національний гірничий університет України, Вінницький державний технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ВНЗ Словенії, Німеччини, Росії, Польщі, тощо. На кафедрі організовано постійну роботу науково-технічного семінару «Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах» Наукової ради Національної академії наук України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики». У 2004 р. успішно завершено виконання першої в історії університету міжнародної науково-дослідної роботи – спільного україно-словенського проекту «М`яко-магнітні композити для конструювання електромагнітних структур», керівником якого з української сторони був професор М.В. Загірняк. З метою розширення науково-технічного співробітництва в рамках міжнародної україно-словенської угоди, у 2006р. між КрНУ ім. М.Остроградського та електротехнічним факультетом Любляни підписано документи на спільне виконання міжнародної україно-словенської науково-дослідної роботи «Двигун з поперечним потоком, виготовлений з м`яко-магнітного композитного матеріалу», метою якої є освоєння виробництва даного типу електричних машин, які переважно встановлюють в транспортних засобах з електричним приводом або з гібридним приводом разом з двигунами внутрішнього згорання, що забезпечує оптимальні показники використання електроенергії та палива і знижує рівень забруднення навколишнього середовища, що на сьогоднішній день є досить актуальним для України. Починаючи з 2011 року студенти та аспіранти кафедри проходять практику на базі Технічного Університету м. Брауншвейг (Німеччина). В червні 2013 року співробітники кафедри професор Загірняк М.В. та доцент Прус В.В. взяли участь у роботі XXIII Міжнародного симпозіуму «Застосування електромагнетизму у новітніх технологіях та інформатиці» (23rd Seminar of Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Informatics) у м. Міколайкі (Mikołajki) (Польща) під егідою Польського товариства із застосування електромагнетизму (PTZE).

Основою свого стрімкого розвитку протягом останніх років кафедра вважає ефективну організацію студентської наукової роботи. Студенти кафедри залучаються до проведення робіт зі створення нового лабораторного обладнання, виконання госпдоговірних наукових робіт та робіт у філіалах кафедри на виробництві (ТОВ «АВМ АМПЕР», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та інші). Студенти кафедри традиційно гідно представляють свій університет на ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини та апарати» та ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електромеханіка» для спеціальності «Електричні машини та апарати», які, зважаючи на високий рівень досягнень кафедри у межах України, з 2008 р. проводяться на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На сьогодняшній день студенти та магістранти кафедри щорічно мають понад 10 апробацій своїх наукових робіт на конференціях різних рівнів, публікують по 10-15 наукових праць, з яких більше половини є одноосібними, отримують захисні документи на інтелектуальну власність.

Зважаючи на досвід попередніх років перспективний план розвитку кафедри включає в себе участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі конференцій, що проводяться у дальньому зарубіжжі, згідно з графіком їх проведення.

Серед цих конференцій слід насамперед виділити наступні:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки»
 • Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» SIEMA
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»
 • Sympozjum Srodowiskowe PTZE «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach і informatyce»
 • International Symposium on Electrical Machines SME
 • Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation
 • Symposium «Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits»
 • International IEEE Conference EUROCON
 • International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering ISEF

У подальшому кафедра планує впровадження у навчальний процес новітніх форм та засобів навчання, зокрема розробку та впровадження тестових форм оцінки якості знань студентів, забезпечення державної програми «Навчання упродовж усього життя» (відкриття нових напрямів і спеціальностей перепідготовки) та подальше налагодження нових зв’язків з виробництвом та освітніми закладами для проведення усіх форм практичної підготовки.